Att som konsult utifrån komma in i ert företag och bidra till företagets utveckling, är ingen självklarhet. Vi behöver skapa tillräckligt mycket tillit och öppenhet i dialogen med varandra, vi behöver vara lyhörda, samtidigt tydliga i hur vi ser på företagsutveckling och vad vi tror vi kan bidra med i ert företags fortsatta utveckling. Ni å andra sidan behöver vara öppna, beredda att berätta om era styrkor, era utmaningar och vad ni vill åstadkomma. Förutsättningarna inför ett samarbete är unika. Tillsammans; vi med extern kompetens, ni med intern kunskap, designar vi ett upplägg som vi båda tror på. -Det är företagsutveckling för full potential.

Analys – Utveckling – Implementering

Analys

Med vår ledarskap- och företagsutvecklingsfilosofi, genomför vi en grundlig analys. Den har flera syften; dels att just kartlägga ert nuvarande läge, dels för att vi som externa konsulter ska kunna förstå er affär tillräckligt bra. Förutom det, innebär också analysarbetet att vi fördjupar relationerna med de personer vi ska samarbeta med i utvecklingsarbetet, vi ger er möjligheten att aktivt påverka innehåll och inriktning i analysen. Vi utforskar  nuläget, samt skapar en stark samsyn om företagets målsättningar. Vår erfarenhet är att ” uppdragsgivaren”, som oftast är ansvarig för verksamheten, inte sällan, fördjupar och ibland ändrar sin syn på företagets möjligheter och dess inriktning efter genomförd analys

Utveckling

För att gå från nuläge till önskat läge krävs någon form av utvecklingsinsatser. Vårt beprövade arbetssätt bygger på att tillsammans med er, planlägga och genomföra ett antal utvecklingssteg i verksamheten. dessa kan genomföras ” off-site” som konferens eller workshops, de kan också genomföras ” on-site” då vi arbetar i era befintliga lokaler. Det finns för och nackdelar med båda arbetssätten. Vi kombinerar dem oftast i ett utvecklingsarbete, för maximal effekt och värde.

Utvecklingsarbetet sker även digitalt, då genom era befintliga digitala kanaler, eller vår egen plattform. Som resultat av analysarbetet formar ni under utvecklingsfasen  handlingsplaner på företags- och team-nivå. Dessutom arbetar var och en fram sin egna personliga handlingsplan.

Implementering

Det spelar ingen roll god maten har varit, hur trevligt det var på ” kursen”, hur kloka resonemangen som fördes var …
Om inte utvecklingsarbetet integreras i vardagen, om inte ni ” tränar” in era nya beteenden, om ni inte omsätter kloka insikter till nya förfinade arbetsmetoder, då kommer ni inte utveckla er verksamhet.
I implementeringsfasen arbetar vi konsulter på ett ökat avstånd från er. Den tidigare täta dialogen, är nu ersatt med avstämningar via mail, eller digitala kanaler. Vi agerar nu mer kravställare och påminnare i vår roll. Vår uppfattning är att det är helt avgörande för att bibehålla effekten av investerad tid och resurser i utvecklings- och analysarbetet. Vi ses, IRL, en gång var tredje till var sjätte månad, för att upprätthålla era nyvunna vanor, beteenden och handlingar, enligt det ni arbetat fram. Vi tillhandahåller även ett digitalt stöd som förenklar för er att arbeta vidare på egen hand, med bibehållen effekt och kvalité.

Vi utvecklar företag- och startar gärna i ledningsgruppen